Kiertotalous.nyt

Tällä kurssilla opit, mitä kiertotalous tarkoittaa, ja miksi sitä tarvitaan. Lisäksi pääset syventymään kiertotalouden merkitykseen ja mahdollisuuksiin neljän eri aihealueen kautta saaden samalla kattavan kuvan kiertotalouden käytännön sovelluksista. Koska kiertotalouteen liittyy vahvasti monialaisuus, jaettu asiantuntijuus ja systeemiajattelu, opintokokonaisuus on rakennettu nämä näkökohdat huomioon ottaen.

Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan nykyistä resurssien käyttöä ja siitä aiheutuvia haasteita sekä tutustutaan kiertotalousmalliin. Kiertotalouteen syvennytään pohtimalla sen hyötyjä, perusperiaatteita, haasteita, rajoitteita ja liiketoimintamalleja, sekä tarkastelemalla kiertotaloutta edistäviä ohjauskeinoja ja toimenpiteitä. Kurssin neljä sisältöosiota pureutuvat käsiteltäviin aihealueisiin kiertotalouden sovellusten kannalta. Aihealueet ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, liikenne ja jakamistalous sekä tekniset kierrot. Materiaalin lopusta löydät kiertotalouden kannalta oleellista sanastoa sekä opettajan oppaan, joka sisältää tarkempia ohjeita kurssin suorittamista koskien.

Oppimistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on:

  • muodostaa kokonaiskuva kiertotaloudesta ja ymmärtää sen perusperiaatteet,
  • ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia,
  • tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää,
  • luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi.

Kurssin vaativuustaso: Kandi

Vaadittavat ennakkotiedot: Ei esitietovaatimuksia

Laajuus: 3-5 opintopistettä

Saatavilla olevat kielet: FIN & ENG

Tekijät: Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Aalto yliopisto.

Kurssi korkeakoulujen opinto-ohjelmissa: Helsingin yliopisto (kurssikoodi MAAT-051), Itä-Suomen yliopisto (kurssikoodi 5119445-3001), Karelia ammattikorkeakoulu (kurssikoodi IE10077), LUT-yliopisto (kurssikoodi BH60A5400) ja Savonia ammattikorkeakoulu (kurssikoodi JD00BA32-3001).

Oppimateriaali (FIN): https://digicampus.fi/course/view.php?id=3520