Kestävyys.nyt

Kestävyys.nyt on kandidaatti-tason peruskurssi kaikille kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille. Kestävän kehityksen periaatteet nivotaan yhteen 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa.

Kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Kurssin läpi kulkeva eettinen näkökulma luo pohjan tarkastella kestävää kehitystä myös poliittisena ja normatiivisena käsitteenä. Kurssi painottaa myös toimijuuden merkitystä sekä yksilön erilaisia rooleja. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella oman elämäntapansa kestävyyttä yksilöllisten valintojen

näkökulmasta, mutta toisaalta kestävyys- ja ilmastohaasteet esitetään myös rakenteellisena ja systeemisenä ongelmana.

Käytännön esimerkit ja case-kuvaukset havainnollistavat kestävyyshaasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Kurssin ryhmätyötehtävien kautta opiskelija syventää ymmärrystään kestävyyshaasteista ja saa vertaistukea toisilta opiskelijoilta. Ryhmätyötehtävät opettavat opiskelijalle kollektiivista ja monitieteistä tiedonmuodostusta sekä yhteistyötaitoja, jotka ovat oleellisia kestävyyshaasteiden ratkaisussa.)

Oppimistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija tuntee kestävän kehityksen poliittisena ja normatiivisena käsitteenä ja tunnistaa sen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden ja näihin liittyvät yhteydet ja ristiriidat.

Opiskelija ymmärtää kestävään kehitykseen ja siihen liittyvien viheliäisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, vaativan monitieteistä yhteistyötä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Opiskelija ymmärtää yksilöiden toimijuuden ja globaalin vastuun merkityksen sekä kokonaisvaltaisen transformaation tarpeen.)

Kurssin vaativuustaso: Kandi

Vaadittavat ennakkotiedot: ei esitietovaatimuksia Kurssin laajuus: 3-5 opintopistettä

Saatavilla olevat kielet: FIN & ENG

Tekijät: Kurssi on tehty Turun yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun yliopiston sekä Jyväskylän yliopiston yhteistyössä.

Kurssi korkeakoulujen opinto-ohjelmissa: Voit opiskella kurssia Helsingin yliopistossa (kurssikoodi ATM378), Itä-Suomen yliopistossa (kurssikoodi 5319404), LUT-yliopistossa (kurssikoodi BH60A6800), Oulun yliopistossa (kurssikoodi 766381A) sekä Savonia ammattikorkeakoulussa (kurssikoodi JD00BA31-3001) sekä Turun yliopistossa (kurssikoodi YH000040).

Oppimateriaali (FIN): https://digicampus.fi/course/view.php?id=4648